Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów zobowiżzanych zgodnie z ustawą o rachunkowości do ich prowadzenia.

Prowadzenie kompleksowej obsługi ksiógowej z możliwością comiesięcznego sporządzania zestawień i bilansów dla celów bankowych , GUS oraz nadzoru zarządczego.

W ramach obsługi wchodzą konsultacje z zakresu doradztwa podatkowego.

WARTO WIEDZIEĆ : Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ksiągi rachunkowe ( tzw. pełna księgowość) zobowiązane są prowadzić na podstawie Art. 2. 1. tej ustawy:
 1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz inne osoby prawne.
 2. osoby fizyczne, spółek cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro,
 3. jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 4. gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie:
  • jednostki budżetowe,
  • gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
  • zakłady budżetowe,
  • fundusze celowe niemające osobowości prawnej,
 5. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,
 6. zagraniczne osoby prawne, zagraniczne jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne, prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osoby upoważnione, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów,
 7. jednostki niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpocząciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
O firmie
Oferta
Kontakt
« strona główna (c) copyright by Sobiesław Szefer | Polityka prywatności created by silnet.pl