+48 694 422 770

dp@szefer.com.pl

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów zobowiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości do ich prowadzenia

Prowadzenie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

Prowadzenie ewidencji dla celów najmu dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Doradztwo podatkowe:

Udzielanie  porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych zgodnie z prawem, wiedzą i etyką zawodową.


Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego:

do prowadzenia tej ewidencji zwanej ewidencją przychodów są zobowiązani podatnicy korzystający z opodatkowania w formie przewidzianej ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

1) księgi rachunkowe zobowiązane są prowadzić spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne.

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

2a) prowadzenie ww. ksiąg dotyczy także przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe.


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku. Do jej prowadzenia zobowiązani są podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych  zarówno ci, którzy wybrali podatek liniowy jak i ci, którzy płacą podatek według skali podatkowej.


Prowadzenie pozostałych ewidencji gdy przepisy podatkowe nakładają na podatników obowiązek ich prowadzenia:

  • rejestry VAT – niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT,
  • ewidencja środków trwałych – kosztem uzyskania przychodu są wyłącznie odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie prawidłowej ewidencji,
  • ewidencja wyposażenia – służy do ewidencjonowania składników majątku niebędących środkami trwałymi, których wartość przekracza 1.500,00 zł,
  • karty przychodów pracowników – muszą być prowadzone przez podatników dokonujących wypłat wynagrodzeń m.in. z tytułu stosunku służbowego pracy.


Rozliczenia z ZUS:

sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich deklaracji rozliczeniowych do ZUS, rejestrowania i wyrejestrowywanie osób ubezpieczonych i płatników składek za pomocą programu PŁATNIK oraz platformy usług elektronicznych ZUS PUE.


Sporządzanie zgłoszeń oraz zeznań i deklaracji w zakresie:

podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; doradztwo dotyczące obowiązków podatkowych w związku z otrzymaną pożyczką, darowizną, zniesieniem współwłasności czy nabyciem spadku.

podatku dochodowego osób fizycznych ( zeznania roczne) polskich rezydentów oraz nierezydentów składanych na terenie RP

dokonywanie analizy pokrycia gotówkowego w przypadku prowadzenia przez organy postepowań w stosunku do osoby fizycznej w zakresie art. 20 ustawy PIT w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł.


Sporządzanie dokumentacji podmiotów powiązanych:

przepisy ustawy CIT i PIT nakładają na podatników w przypadku występowania powiązań pomiędzy nimi oraz spełnieniu jednocześnie przesłanek wymienionych w tych ustawach sporządzanie dokumentacji transakcji potwierdzającej stosowanie rynkowych cen . Dokumentacja ta jest jedocześnie podstawą do sporządzenia odpowiedniej deklaracji rozliczającej dokonywanie tych transakcji co roku.


Sporządzanie  pism w sprawie interpretacji podatkowych oraz WIS- wiążącej informacji stawkowej:

przepisy Ordynacji Podatkowej dają obecnie możliwość podatnikom poprzez ww. narzędzia ustalenia prawidłowości stosowania przepisów podatkowych w porozumieniu Organem Podatkowym w zakresie zdarzeń już zaistniałych u podatnika lub tych które mają w przyszłości zaistnieć. 


Informacje podatkowe dla stałych klientów

W ramach obsługi księgowej przekazujemy w miarę pojawiających się zmian w przepisach podatkowych Biuletyny informacyjne wyjaśniające w przystępny sposób zakres i specyfikę tych zmian.